หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ยกระดับมาตรฐานการพยาบาลเฉพาะทาง อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่น 1


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 , 15:18:22     (อ่าน 866 ครั้ง)  


             

              นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนพฤศจิกายน 2561) พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 19 ราย  โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบ และ  อาจารย์สุนันทา  ครองยุทธ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน โดย สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561ทั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ทั้งภายในจังหวัดภายในเขตสุขภาพ และเป็นเครือข่ายระดับระดับประเทศ ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวและดำเนินการจัดทำแผนการสนับสนุนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก่ประชาชน รวมถึงการเข้าถึงบริการให้มากขึ้น โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัด ซึ่งเป็นการรักษาที่ต้องใช้งบประมาณสูง ยิ่งในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนการรักษาในเวลาเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ จะสามารถป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคลุกลาม ซึ่งจะช่วยลดการเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อร่างกายและชีวิตของผู้ป่วยได้ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งผู้รับบริการและสถานบริการ

          ในส่วนของ โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 19 คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จำนวน 7 รายวิชา รวม 16 หน่วยกิต โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และด้านวิชาการ จากคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 (อบรม 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562) สอบถามและสมัครได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353227 หรือ www.nurse.ubu.ac.th

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพและข่าว