หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 (EECON-41)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 , 22:28:14     (อ่าน 651 ครั้ง)  


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม

เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41” (EECON-41)

--------------------------------

            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41” (EECON-41)ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น 5 ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล  มั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยระหว่างกัน ซึ่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปีด้วย

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ถึง 41 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔๑ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ธีมงานที่ว่า "วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม" ซึ่งการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นงานระดับชาติ และระดับสากลก็ว่าได้ เนื่องจากมีนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมแสดงผลงานวิจัย เพื่อสร้างประโยชน์ต่อวงการการศึกษา เพื่อวงการอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ของประเทศไทย ๔.๐  และเป็นที่ทราบกันดีว่าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญ และมีบทบาทที่เด่นชัดสาขาวิชาหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การประชุมวิชาการ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเป็นการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผมในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ ผู้แทนจากสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ธนชยานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม  ฤกษบุตร (เลิกสะบุตร) และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์ ที่ให้เกียตริเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ที่เดินทางมาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ทั้ง 39 แห่ง และคณะผู้ติดตามทุกท่าน ตลอดจนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและบทความจำนวนมาก ได้แก่ ไฟฟ้ากําลัง (PW) การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS) อิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PE) โฟโตนิกส์ (PH) ไฟฟ้าสื่อสาร (CM) วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE) ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP) อิเล็กทรอนิกส์ (EL) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN) เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว