หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 , 11:56:26     (อ่าน 814 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE)

          วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การกล่าวต้อนรับ วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ “การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) มากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education (OBE) กำหนด learning outcomes ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และกำหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตรได้ นั้น ดิฉันขอขอบคุณ คณะดำเนินงานทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้น ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติ และเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง มาเป็นวิทยากรในวันนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่มีความตั้งใจจะมาร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อไป”

        ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยภายนอก รวมทั้งสิ้น 155 คน