หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอแสดงความยินดี ศิษย์เก่า ม.อุบลฯคนแรก รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 , 14:06:47     (อ่าน 2,832 ครั้ง)  


             

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส อาจารย์สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยมี ข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จาก 9 สถาบันการศึกษา จำนวน 13 ราย ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระราชโองการกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระราชโองการ

          รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส นับเป็นศิษย์เก่า คนแรกของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รุ่นที่ 6 ปัจจุบันรับข้าราชการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากว่า 20 ปี ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามรถ ทั้งด้านงานวิชาการ งานวิจัย งานด้านการบริหาร เป็นผู้มีผลงานหลากหลายเป็นประจักษ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้ประสบความสำเร็จ ในตำแหน่งสูงสุดด้านวิชาการในช่วงวัยอายุน้อย เพียงสี่สิบต้นๆ เท่านั้นเอง

               นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามรถ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ในความมุ่งมั่น ตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจน จนก้าวสู่ความสำเร็จจากชีวิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่อาจารย์สอนถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์รุ่นน้อง ค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัด จนได้มาซึ่งตำแหน่งวิชาการ อันได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และสูงสุดในชีวิตและวงศ์ตระกูล ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส อีกหนึ่งความภาคภูมิใจศิษย์เก่า แห่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมลิ้งค์สัมภาษณ์ https://www.youtube.com/watch?v=19SzaB-ANUI

                                                                              เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1