หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดนิทรรศการผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 ตุลาคม 2561 , 16:24:53     (อ่าน 777 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดนิทรรศการผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

---------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานนิทรรศการผลงานวิจัย “การแสดงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ณ ชั้น 1  ลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ซึ่งมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ชั้น 4 ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับนายจาดุร  อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดและปาฐกถา หัวข้อ “การยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและพัฒนา” นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปาฐกถา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภายใต้การบูรณาการงานวิจัย” และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินงานวิจัยโดยใช้แนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach) และบูรณาการความรู้เชิงวิชาการควบคู่กับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์และตอบสนองปัญหาของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนจนถึงระดับจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กลยุทธ์การเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์” โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ อินทรีย์ ตลอดจนการนำเสนอผลงาน “ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าข้าวอินทรีย์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา  อ่อนสอาด คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการนำเสนอผลงาน “ชุดงานวิจัยเพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่ายางพารา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  

            รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดผลงานวิจัยจำนวน 34 โครงการ โดยใน ปี พ.ศ. 2558 มุ่งเน้นการทำวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ กรอบการวิจัยเพื่อสร้างความรู้และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนหรือพื้นที่โดยใช้กระบวนการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2559 มุ่งเน้นการทำวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวสู่อาหารปลอดภัย และกรอบการวิจัยและพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืน ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการทำวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ และกรอบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ถ่ายทอดใช้ประโยชน์แล้ว 34 ชิ้น มีชุมชนเข้าร่วมในกระบวนการวิจัย รวม 58 ชุมชน มีนักวิจัยเข้าร่วมในกระบวนการวิจัย รวม 174 คน และมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมในกระบวนการวิจัย รวม 60 แห่ง สำหรับการจัดกิจกรรม “การแสดงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่าย และเพื่อเป็นการขยายผลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป.

----------------------------------

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว