หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2561


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 ตุลาคม 2561 , 14:13:04     (อ่าน 1,039 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2561

          ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 มอบ.(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสำนัก อันประกอบด้วย สำนักคอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการ สำนักงานอธิการบดี และ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ นำบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งนำโดย ผศ.นวลฉวี แสงชัย จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย และคณะทำงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้สอดคล้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2560 มุ่งพัฒนาคุณภาพให้สอดรับกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 

          ทั้งนี้ การจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพในระดับสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า ตามระบบและกลไกที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง