หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯสนองยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 ตุลาคม 2561 , 12:22:29     (อ่าน 1,826 ครั้ง)  


               

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)”สนองยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมเดินหน้าก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี เป็นประธานพร้อมบรรยาย สภาวการณ์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ ศาสตราจารยกนก  วงษ์ตระหง่าน บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร โดยมีอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการหารายได้  ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยทำการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันและวิเคราะห์แนวโน้มที่ต้องปรับเปลี่ยน ในอนาคต การศึกษาแนวคิด กระบวนการ และวิธีการดำเนินงาน ข้อดี-ข้อเสีย ประโยชน์และ ผลกระทบที่ได้รับจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาใช้ในองค์กรของสถาบนัการศึกษาและองค์กร ต่างๆ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็น กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและแนวทางการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย

             นอกจากนี้ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการขับเคลื่อนการ ปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังมีการแบ่งกลุ่มประชุมกลุ่มย่อย 3 ด้าน ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และการหารายได้  ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมระดมความคิด นำข้อมูลมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แนวคิดในการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษา ให้สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยุทธศาสตร์และนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว