หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มอบ.จับมือ สกว.และสกอ.กิจกรรม Meet the Coach พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กันยายน 2561 , 18:23:36     (อ่าน 1,366 ครั้ง)  


         

             สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จับมือกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศผ่านโครงการ Multi Mentoring System (MMS) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.โสภิศ วงศ์คำ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้า Coach ภาคอีสาน (MMS 6) และ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์  เป็นหัวหน้า Coach มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยโครงการ MMS 6 ได้จัดกิจกรรม Meet the Coach”ขึ้นที่ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวถึงกิจกรรม Meet the Coach ว่าเป็นการแนะนำให้อาจารย์ของ มอบ. ซึ่งรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. ปี 2560 และปี 2561 ได้ทำความรู้จักกับนักวิจัยพี่เลี้ยง และเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถดำเนินโครงการ และสิ้นสุดโครงการได้ในเวลา 2 ปี รวมถึงสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และเกิดระบบวิจัยหรือเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน ต้อนรับ มีอาจารย์ของ มอบ. ซึ่งรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่จาก สกว. ปี 2560 จำนวน 3คน ปี 2561 จำนวน 6คน นักวิจัยที่สนใจ จำนวน 7คน อาจารย์ของ ม.นครพนม จำนวน 1คน  ทีมโค้ช MMS-6 จำนวน 2ท่าน  เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จำนวน 1ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์และนักวิจัยพี่เลี้ยง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโสรองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แสงสุวรรณและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชยเข้าร่วมให้ข้อแนะนำและแนวทางรวมถึงรับทราบปัญหาในการทำวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ทั้งนี้โครงการ MMS เป็นโครงการต่อเนื่อง ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งตีพิมพ์ เป็นต้น

               นาวินี  สุตัญตั้งใจ  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว