หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลราชธานี น้อมรำลึกจิตคารวะ มุทิตานุสรณ์ 9 ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กันยายน 2561 , 11:14:22     (อ่าน 1,824 ครั้ง)  


             

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา” เพื่อแสดงความเคารพ และขอบคุณ ผู้เกษียณอายุราชการที่ทุ่มเทการทำงาน พัฒนามหาวิทยาลัย จนครบรอบอายุ 60 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร บุคลากรร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณ ซึ่งปีงบประมาณ 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ราย โอกาสนี้ อธิการบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561ที่ผ่านมา

          ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย ประกอบด้วย     

กลุ่มข้าราชการ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส ลอศิริกุล  สังกัด ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร  สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

          นางวีณาวรรณ ประชุมชิต  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

           อาจารย์ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

กลุ่มลูกจ้างประจำ

           นายวิทยา บั้งทอง  ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

           นายสมร แก้วสิงห์  ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ระดับ 2 สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี

           นางสาวสายสม เตมีศิลปิน  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 2 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

           นางสมคิด สลักคำ  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 3 สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

           นายณัฐพล  มาลัย  ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด ระดับ 2 สังกัด ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ

                                                                  เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                                  ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ