หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 กันยายน 2561 , 16:05:00     (อ่าน 666 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอน

สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21

--------------------------------------

          หน่วยพัฒนาครูภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมทั่วประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  พรไตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางจิตติมา  วัฒราช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสร้างคุ้มวิทยานุสรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทิพราช อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรร่วมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร “การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอนสำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยเริ่มจากการบรรยายพิเศษด้าน “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องวัฏจักรน้ำ การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเกิดลมและประโยชน์ของลม การถอดบทเรียน “ความรู้ด้านศาสตร์การสอน” ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้แบบเชิงรุก การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนานวัตกรรม การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ Kahoot, Plickers และ Zipgrade นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สอดแทรกเพิ่มเติมคือการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และการมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ่งได้รับความสนใจจากครูเข้ารับการอบรมจำนวนมาก ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  พรไตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นวิทยากรร่วม กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เนื้อหาวิชาและศาสตร์การสอน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21” เพื่อให้ผู้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องใช้การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ มีการสร้างความท้าทายในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย มีการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวอยู่เสมอ โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และมีการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งครูที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ต้องมีทั้งความรู้ดีทั้งด้านเนื้อหาสาระวิชา ด้านศาสตร์การสอนและด้านเทคโนโลยี รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูและความรักในวิชาชีพของตนเพื่อให้ทำงานนั้นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวไปแล้วข้างต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรตตลอดจนกิจกรรมให้ครูได้เห็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้อง ได้วิเคราะห์และสะท้อนความคิด ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองรวมทั้งการสร้างสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่บนฐานของการใช้เนื้อหาสาระในแบบเรียนที่ครูใช้จัดการเรียนรู้จริง

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว