หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐยกระดับการศึกษาอีสานตอนล่าง พัฒนาครูนักเรียนและสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 กันยายน 2561 , 17:11:31     (อ่าน 1,330 ครั้ง)  


                   

               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โครงการ U School Mentoring นำสถาบันเครือข่าย 16 สถาบัน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พร้อมแสดงผลงานการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกับสถาบันเครือข่าย 9 ภูมิภาค 154 สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยมี นักเรียน ครู ผู้อำนวยการ อาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบัน ทั่วประเทศจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้แต่ละสถาบันดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น และมอบหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายในการดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจำนวน16 สถาบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ริเริ่มโครงการและบริหารเครือข่ายมาโดยตลอด           

             ในส่วนของเครือข่ายอีสานล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้นำเสนอผลงานการพัฒนาทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะวิชาการ วิชาชีพ และชีวิต) เนื่องจากมีความโดดเด่นในการจัดกรรมในด้านดังกล่าว ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แสดงนิทรรศการกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ลักษณะกิจกรรมจะเป็นการนำประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน มาให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ว่าชุมชนมีปัญหาอย่างไรและนักเรียนจะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ใช้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย 3 ส่วนคือ โรงเรียน ชุมชน และสถาบันการศึกษา โดยมี อาจารย์รจนา คำดีเกิด คณะรัฐศาสตร์ได้มาแนะนำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู สถาบันเครือข่ายอื่นเป็นอย่างมาก นอกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว ก็ยังมีวิทยาลัยชุมชนยโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ที่เป็นตัวแทนเครือข่ายในการแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนรู้ร่วมด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง กล่าว

 

           นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษา “สถานศึกษาทุกระดับต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย เสริมทักษะชีวิต เตรียมอาชีพ เตรียมอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งถือเป็นแนวทางที่แต่ละสถาบันจะนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป

พรนเรศ มูลเมืองแสน หัวหน้าโครงการ U School Mentoring เครือข่ายภูมิภาคอีสานตอนล่าง /ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว