หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 กันยายน 2561 , 15:29:45     (อ่าน 881 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

           วันที่ 14 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานให้การกล่าวเปิดการอบรม และ ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวปิดการอบรม ณ ศูนย์กีฬาอเนกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

          กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน (ความสุขและผูกพันต่อองค์กร) พร้อมรายงานผลการสำรวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนการทบทวนกิจกรรม ต่อด้วยการเขียนแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและผูกพันองค์กร ,การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรตามวัฒนธรรม สนอ. (ส = สื่อสาร สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม, น = นอบน้อม, อ=องค์กร เอื้ออาทร โอบอ้อมอารี) การบรรยาย และสอดแทรกกิจกรรม การถอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ตามหัวข้อ การให้บริการที่ดี การมีวินัย การสื่อสารที่ดี การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างสรรค์และพัฒนางาน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี โดยมีการแบ่งทีมและแต่งกายในการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 สี ประกอบไปด้วย สีเหลือง สีนำเงิน สีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1.การแข่งขันกีฬาชู๊ดบาส 2.เหยียบลูกโป่ง 3.ชักเย่อ 4.วิ่งสามขา และ 5.ปิดตาตีปี๊บ 
 
 
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำนักงานอธิการบดี ให้สามารถปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน สอดคล้องกับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์จนประจักษ์ และมีทักษะการสร้างความประทับใจในการให้บริการที่ดี การมีวินัย การสื่อสารที่ดี การทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนางาน นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ต่อไป