หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 กันยายน 2561 , 10:34:59     (อ่าน 1,268 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS


          วันที่ 6-7 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองบริการการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (UBU Active Learning21) เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ UBU LMS และการสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ และ บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะการใช้งานระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Learning Management System : LMS) และการสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จาก อาจารย์ บุคลากร และครูโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 100 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับฟัง การบรรยาย เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ UBU LMS โดย ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.อธิพงศ์ สุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเขียนสคริปต์ และ การวางเค้าโครงเรื่องในการสร้างสื่อวีดิทัศน์ โดย นายกมล หอมกลิ่น อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ และ การสร้างสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนอย่างง่าย โดย นายวรพจน์ นวลสกุล

   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพข่าว

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ภาพข่าว/ข่าว