หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ส.อ.ป. จัดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กันยายน 2561 , 22:32:50     (อ่าน 874 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.)

จัดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) จัด “การประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการแรงงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย โรงงานและสถานประกอบการในภูมิภาค นักศึกษา และเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  พันธุ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการและชุมชนอุตสาหกรรมในการพัฒนาความปลอดภัยสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมทางวิชาการที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขและการแพทย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี  พันธุ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน บรรยายพิเศษหัวข้อ  “การจัดการสารเคมีเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Thailand 4.0” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  เหลาสุภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “OH&S Management System ในโรงพยาบาล” สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งภายในงานมีการแสดงสินค้าและสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือใหม่ๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้วย

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว