หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดบ้าน โชว์ ทักษะ ผลงาน จาก นศ. 10 สาขาวิชา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 กันยายน 2561 , 11:09:28     (อ่าน 2,192 ครั้ง)  


ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดบ้าน โชว์ ทักษะ ผลงาน จาก นศ. 10 สาขาวิชา


          ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะศิลปศาสตร์ จัด โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี ดร. รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานในครั้ง ทั้งนี้ “เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานทางวิชาการและหลักสูตรต่าง ๆของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการ การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างคณะศิลปศาสตร์และโรงเรียน /ชุมชน /องค์กรในเขตพื้นที่ให้บริการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักเรียนและครูแนะแนวในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการ จำนวน 500 คน” 
 
 
          ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุรสม  กฤษณะจูฑะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ให้การกล่าวต้อนรับและเปิดงาน ในครั้งนี้ว่า “คณะมีกิจกรรมทางวิชาการทั้งการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ จะเห็นได้ว่าภารกิจดังกล่าวมีส่วนในการผลักดันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อปี 2558 อย่างไรก็ตาม ภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยและพันธกิจในการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์จะไปได้ หากเราได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจและพันธกิจของคณะไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โครงการนี้จึงถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะนำพาให้การดำเนินการทางวิชาการของคณะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน โรงเรียน ครู และนักเรียนในท้องถิ่น ให้รู้จักและเข้าใจภารกิจอันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย และพันธกิจหลักที่เป็นหัวใจในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์”
 
          โดย ภายในงาน มีการนำเสนอวิดิทัศน์แนะนำคณะจากตัวแทนแต่ละหลักสูตร การแสดงบนเวที โดย นักศึกษา จาก 5 หลักสูตร และการจัดนิทรรศการ จาก หลักสูตรต่าง ๆ ในคณะศิลปะศาสตร์ อีกด้วย