หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สนง.สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติยศบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่น ในแต่ละสาขาวิชาตามเกณฑ์ของที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 กันยายน 2561 , 14:41:38     (อ่าน 677 ครั้ง)  


สนง.สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบโล่เกียรติยศบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่น

ในแต่ละสาขาวิชาตามเกณฑ์ของที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

-------------------------------------

          สำนักงานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่นในแต่ละสาขาวิชาตามเกณฑ์ของที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศให้แก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานดีเด่น จำนวน 4 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร  เกตุงาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลงาน “ข้าวเจ้าหอมวาริน” สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมทนน้ำท่วมฉับพลัน รองรับสภาพแวดล้อมวิกฤต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์  ดวงจิตต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น สาขาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลงาน “วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม” มีการเผยแพร่ทั้งในวารสารวิชาการต่างประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมากมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2559โดยมีผลงาน “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อใช้ในการเรียนการสอน เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2560)” และผลงานจิตรกรรมอีสาน : พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชุมชน (2559) แนวคิดและบทบาทของวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมไทย (2553) วรรณกรรมไทยพุทธศาสนา : ลักษณะสำคัญและพันธกิจต่อสังคม (2551) และพระราชปุจฉา : พัฒนาการและคุณค่าทางวรรณคดี (2550)และ นายสมัคร  อินถา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. สาขา นวัตกรรม โดยมีผลงาน “เครื่องสับมะละกออัตโนมัติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว