หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วิศวะ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ IE NETWORK 2018


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 กันยายน 2561 , 17:21:58     (อ่าน 1,150 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 (IE NETWORK CONFERENCE 2018)ภายใต้แนวคิดIE Tech For High Quality of Life” หรือ “การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”  โดยรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย โขมพัฒราภรณ์ ประธานข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/รัฐวิสหกิจ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน จำนวน  400 คน ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561   ที่ผ่านมา ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานจัดงาน กล่าวว่า จัดประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561 (IE NETWORK CONFERENCE 2018) ที่จัดขึ้นนับเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา วิศวกร และบุคคลทั่วไป ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และงานวิจัย โดยร่วมนำเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้า

             ในส่วนของรูปแบบและกิจกรรมจัดให้มี การเสวนาวิชาการ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ทางด้านการวิจัย เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาความก้าวหน้าด้านการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ การนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งมีผลงานบทความวิจัย ร่วมนำเสนอในครั้งนี้จำนวน 290 เรื่อง นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวของการจัดประชุมระดับชาติ และนานาชาติ ที่นำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว