หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลฯ ร่วมกับ เนคเทค และ สพฐ. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน โครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 สิงหาคม 2561 , 20:03:37     (อ่าน 816 ครั้ง)  


ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลฯ ร่วมกับ เนคเทค และ สพฐ. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน

โครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project

ส่งมอบ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” 136 โรงเรียน สนองนโยบายไทยแลนด์

----------------------------------

          ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  และคณะนักวิจัยจาก เนคเทค และ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน coding at school powered KidBright” รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน Coding at School project และส่งมอบ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 136 โรงเรียน พร้อมทั้งอบรมพัฒนาครูผู้สอนและตัวแทนโรงเรียนที่เข้ารับ “บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright” จำนวน 272 คน โดยมี ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานส่งมอบบอร์ด KidBright และทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมโดย ดร.ชัชวิน  นามมั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิทยากรตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน  เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน โดยใช้สื่อการสอนบอร์ด ฝังตัวสมองกล KidBright เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เช่น logical thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น

          ดร.ศรัณย์  สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สพฐ. ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนขึ้นครั้งนี้ โดยใช้สื่อการสอนบอร์ด ฝังตัวสมองกล KidBright เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และนำไปพัฒนาโครงงานและส่งเข้าประกวดได้ด้วย เพื่อสนองความต้องการดังกล่าวทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จึงได้ผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เกิดการเรียนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และมัธยมต้นศึกษา ซึ่งพบว่า โรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาสในชนบทส่วนใหญ่ยังคงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและขาดเครื่องมือการสอนที่เหมาะสมในการเรียนการสอน ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จึงได้เสนอโครงการโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการส่งมอบบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อให้คณะครูได้นำไปพัฒนาโครงงานให้แก่นักเรียนต่อไป ซึ่งจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า  

-------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว