หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            หมอยา ม.อุบลฯผนึกกำลังภาคีเครือข่ายเภสัชกร แสดงจุดยืนคัดค้าน พรบ.ยาฉบับใหม่ ไม่คุ้มครองความปลอดภัยประชาชน!!


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 , 13:01:44     (อ่าน 857 ครั้ง)  


             

             คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พรบ.) ยา ประเด็นปัญหา และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลัง คัดค้านพรบ.ยาฉบับใหม่ ร่วมแปรอักษร เป็นรูป Rx UBU และร้องเพลงมงคลนามเภสัชกรรม โดยมี รศ.ดร.ภญ.วันดี รังสีวิจิตรประภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของร่าง พรบ.ยา พ.ศ. 2510 และร่างฉบับปรับปรุง และได้นำสรุปประเด็นปัญหาของ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ ที่เป็นปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข จะนำมาซึ่งการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อรวมพลังไม่เห็นด้วยกับ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า จำนวนกว่า 400 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

              ผศ.ดร.ภญ.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแสดงจุดยืนในการคัดค้าน (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง และจะดำเนินการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ควรแก้ไข ตามที่นายกสภาเภสัชกรรม แจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 9 ประเด็น ที่เป็นปัญหาที่ทำให้สภาเภสัชกรรมขอคัดค้าน ดังนี้

           1. การแบ่งประเภทยาไม่เป็นไปตามหลักสากลและไม่ทันสมัย

           2. การตัดเนื้อหาที่เป็นบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรมในการปรุงยาและจ่ายยาตามใบสั่งของแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ออกไป และได้ให้อำนาจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นในวงกว้างขึ้น ซึ่งในการผลิตหรือผสมยา จะต้องดำเนินการในสถานที่ตามมาตรฐาน อีกทั้งผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้เรื่องการผลิตยาที่ถูกต้อง

           3. ควรมีการกำหนดให้ผู้จ่ายยา หรือแบ่งจ่ายยา ต้องมีความรู้พื้นฐาน การศึกษา ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการจ่ายยาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเดียวกัน

           4. ไม่มีการควบคุมที่เข้มงวดในการจดแจ้งชีววัตถุหรือการจดแจ้งการโฆษณายา

           5. ควรมีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง E-commerce และ Tele-pharmacy

           6. มีการกำหนดให้เภสัชกรสามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการณ์ได้มากกว่า 1 แห่ง

           7. ไม่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)

          8. การกำหนดบทลงโทษของผู้กระทำผิด ยังไม่เหมาะสม

          9. มีความคาบเกี่ยวกับพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งยังอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อนประกาศใช้

            ในส่วนของ นายศิริพงศ์ พจนา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นายกสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พรบ.ยาฉบับใหม่ พร้อมเชื่อมั่นในบทบาทของนักศึกษาและเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณที่ดี  จากนั้น นักศึกษา คณาจารย์และเครือข่ายเภสัชกร ร่วมถ่ายภาพแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้าน พรบ.ยาฉบับ ดังกล่าว และร่วมกันแปรอักษร เป็นรูป Rx UBU ณ ลานยาหม้อ ทุกคนร่วมร้องเพลงมงคลนามเภสัชกรรม พร้อมจุด Flash light จากโทรศัพท์มือถือ อันเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวของระบบสาธารณสุขไทยในยุคดิจิตอลตามที่คาดหวัง นับเป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญของวิชาชีพเภสัชกร และพลังแห่ง หมอยา ม.อุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว