หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561


โพสต์โดย : ยุวดี ชูรัตน์     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 , 10:15:07     (อ่าน 963 ครั้ง)  


 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมีบุคลากรใหม่จากคณะ/สำนัก เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน 

และมีกิจกรรมบุคลากรใหม่ ม.อุบลฯ สัมพันธ์  โดย นายเพลิน วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษและนายโชติกา ศรีโพนทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การบรรยายในหัวข้อ ต่างๆ และมีวิทยากร ดังนี้

กิจกรรม

วิทยากร

ทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และของประเทศบทบาทของบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายฯ และการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพ และบทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม

สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน 

อ.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

 

ภาพกิจกรรม