หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.สาขาภาษาจีนฯ ม.อุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ สืบทอดไหว้ครูวัฒนธรรมจีนโบราณ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 สิงหาคม 2561 , 12:17:47     (อ่าน 2,526 ครั้ง)  


         

              หลักสูตรสาขาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด“พิธีมอบตัวเป็นศิษย์” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับการไหว้ครู ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมี รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตร นำคณาจารย์ ประจำหลักสูตรภาษาจีนฯ และนักศึกษาประกอบพิธีตามทำเนียมจีนโบราณ ครูจับมือศิษย์เขียนอักษรภาษาจีน ผูกแขนรับขวัญศิษย์ นับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ โดยมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน และนักศึกษารุ่นพี่ในหลักสูตรกว่า 200คน เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

             รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร กล่าวว่าวัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับการไหว้ครูสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ พิธีการนี้ศิษย์จะนำเครื่องบูชาครู ค่าเล่าเรียน และกล่าวคำขอมอบตัวเป็นศิษย์ จากนั้นเมื่อครูรับเข้าเป็นศิษย์แล้วจะกล่าวคำรับเป็นศิษย์ อบรมสั่งสอนปฐมบท เพื่อเป็นการตอบรับเข้าศึกษาในสำนักวิชา โดยสำนักวิชาจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการกินอยู่และการศึกษาทุกประการตามระยะเวลาที่กำหนด วัฒนธรรมดังกล่าวนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เป็นศิษย์ สร้างความยอมรับ ความรัก ความเคารพและความสามัคคีในหมู่คณะอย่างยิ่ง ปลูกฝังความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ได้เป็นอย่างดี  

          ภายหลังจากเสร็จสิ้น พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการภาษาจีน” โดยรุ่นพี่สอนความรู้ภาษาจีนพื้นฐานให้กับรุ่นน้อง ปี 1 เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย เรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างกำลังใจกับรุ่นน้อง จากนั้น ร่วมกิจกรรม “น้องพี่ภาษาจีนสัมพันธ์” ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องในหลักสูตรให้มีความรัก ความสามัคคี ตลอดจนได้มีการพบปะน้องพี่สายเทคของหลักสูตร หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน กล่าว

             นับได้ว่า หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอีกหลักสูตรที่ได้รับความสนใจในการตัดสินใจเข้าศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ด้วยมาตรฐานของหลักสูตร การศึกษา ประกอบกับบุคลากรทางการศึกษาที่ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมจีนได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง เครือข่ายรุ่นพี่รุ่นน้อง ครอบครัวภาษาจีนที่มีความเหนียวแน่นมาโดยตลอด บัณฑิตที่จบเป็นผู้มีศักยภาพทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงาน ซึ่งบัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว