หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 26 สิงหาคม 2561 , 23:32:10     (อ่าน 3,808 ครั้ง)  


             

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561  เพื่อน้อมรำลึกพระคุณครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาท ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์ และธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมงานพิธีครั้งนี้  นักศึกษาพร้อมใจกล่าวบทไหว้ครู ตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปีนำพานธูปเทียน พานดอกไม้ขึ้นไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน โอกาสนี้ อธิการบดี ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู ที่พร้อมเพรียงและดังกึกก้อง ภายในอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

          นอกจากนี้ ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ยังมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับ นักศึกษาที่มีความสามารถและโดดเด่นในด้านต่างๆ อาทิ นักศึกษาผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และนักศึกษากิจกรรมดีเด่น เป็นต้น จำนวน 81 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา อีกทั้ง ยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ ในงานยังมีการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นฝีมือของนักศึกษาที่พร้อมใจกันทำพานมาไหว้ครูในครั้งนี้อีกด้วย

            สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (ผลการเรียนสูงสุดของแต่ละคณะในปีการศึกษา 2560) จำนวน 13 ราย ดังนี้

           นาสาวบุศราวดี  สมชัย                คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2             ผลการเรียน 3.89

           นางสาวณัฏฐกันย์  เรืองเนตร       คณะวิทยาศาสตร์  ปี 4              ผลการเรียน 3.97

           นายวุฒินันท์  ทวีศรี                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 4         ผลการเรียน 3.83

           นางสาวสุภาพร  ประหา               คณะบริหารศาสตร์  ปี 3             ผลการเรียน  4.00

           นางสาวธนัชพร  พรมโคตร          คณะเภสัชศาสตร์  ปี 5              ผลการเรียน 3.97

           นางสาวชนิศา  สืบอ้วน                คณะศิลปศาสตร์  ปี 3               ผลการเรียน 4.00

           นางสาวระพีพร ภานะรมย์            คณะศิลปศาสตร์  ปี 3               ผลการเรียน 4.00

           นางสาวพนิตย์นาฏ  ธรรมสาร       คณะนิติศาสตร์   ปี 4                ผลการเรียน 3.77

           นางสาวสิริประกาย  จารุกมล        คณะรัฐศาสตร์    ปี 4               ผลการเรียน 3.83

           นายอานันต์ ขยันการ                   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปี 4    ผลการเรียน 3.97

           นางสาววัลย์ลดา  อินทรวงษ์โชติ   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ปี 2  ผลการเรียน 4.00

            นางสาวหนึ่งสตรี  อ้อมแก้ว          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ปี 2  ผลการเรียน 4.00

            นางสาวอภิชญานันต์  วรรณจู       คณะพยาบาลศาสตร์  ปี 2          ผลการเรียน 3.89   

             นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของความมุ่งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน จนมีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ยังมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทุกคณะที่มีความสามารถ ผลงานที่หลากหลายในด้านต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจให้ คณะและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดี ที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

                                                                      เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                                      เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ