หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ นำทีมวิทยากร บุคลากร ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 สิงหาคม 2561 , 14:40:22     (อ่าน 1,426 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ นำทีมวิทยากร บุคลากร ร่วมกิจกรรม

งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10


 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ นำทีมวิทยากร โดย อาจารย์ สาวิตรี สิงหาด  อาจารย์ สุฬดี  กิตติวรเวช อาจารย์ สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ และ ทีมวิทยากร บุคลากร นำโดย คุณอังคณา ปัญญา จากสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy หลักสูตรเตรียมความพร้อม ผู้สูงวัยสู่สังคมดิจิทัล ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม ได้มีการอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แท๊บแลต แอพพลิเคชั่นบนมือถือ การใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ การตกแต่งรูปภาพบนมือถือสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่ม อสม บุคคลทั่วไป ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประทุมทิพย์  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 
       ทั้งนี้ ด้วยคณะกรรมการโดยภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 11 – 19 สิงหาคม 2561 เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy) การมีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท๊บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ ให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย และสมาร์ทโฟน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โปรแกรมการดูแลสุขภาพต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อยุคใหม่ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยต่อไป