หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลราชธานี อบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 สิงหาคม 2561 , 12:04:18     (อ่าน 1,243 ครั้ง)  


     

           ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 11/2561 โดยมี นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผู้อำนวยการฝึกอบรมฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 21 หน่วยงาน 53 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561ที่ผ่านมา

         นางสาวณัชชา อักษรศรี หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.มอบ.) ผู้จัดการฝึกอบรมฯ กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่จัดขึ้น มุ่งหวังให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย การบริหารและการจัดการ การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยกระบวนการบรรยายทำความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นักวิชาการ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

ในส่วนของการฝึกปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นอกจากจะให้ความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ อาทิ การเพาะขยายพันธุ์พืชและสัตว์ในท้องถิ่น การใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศึกษาดูงานโบราณคดีในท้องถิ่น ณ แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง วัดบ้านก้านเหลือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่น (การทำบั้งไฟน้อย) ณ บ้านคำลือชา ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น (สมุนไพรท้องถิ่น) ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

         ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.มอบ.)มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และกล่าวปิดการฝึกอบรม

         นับเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นำไปสู่การบริหารและการจัดการ และการลงมือปฏิบัติการตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปลูกฝังการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว