หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯ ทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ร่วมโครงการจิตอาสา ม.ท.ศ. ภาคอีสานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เติมฝันปันรัก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 สิงหาคม 2561 , 17:24:09     (อ่าน 580 ครั้ง)  


นักศึกษา ม.อุบลฯ ทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

ร่วมโครงการจิตอาสา “ม.ท.ศ. ภาคอีสานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เติมฝันปันรัก”

-------------------------------------

          นักเรียน – นักศึกษาทุนพระราชทานที่ศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 5 คน และนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) รวมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน ร่วมโครงการ“จิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร : “ม.ท.ศ. ภาคอีสานร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เติมฝันปันรัก” ทำความดีด้วยหัวใจ ณ หมู่ที่ 2 บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชำนาญ  ภูมลี หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ นายธานุวัฒน์  ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนักเรียนทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และนักเรียน-นักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยการจัดกิจกรรม บ้าน วัด และโรงเรียน (บ ว ร) ภายใต้โครงการ “ม.ท.ศ. เติมฝัน แบ่งปันฮักสู่น้องถิ่นไกล เทิดไท้องค์ราชัน”

          นายธานุวัฒน์  ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานนักเรียนทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่นักเรียน-นักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) กำหนดจัดขึ้นครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรม"ม.ท.ศ.เติมฝัน แบ่งปันฮักสู่น้องถิ่นไกล เทิดไท้องค์ราชัน"เป็นการทำกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องนักเรียนผู้พิการทางสติปัญญา ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม และบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ทางโรงเรียน กิจกรรม“อบอุ่น อบอวลแก่มวลประชาราษฎร์ เมื่อก้าวย่างพระบาทมาเยี่ยมเยือน” โดยนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมใจกันจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ซึ่งเป็นภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเยือนภาคอีสานและจังหวัดอุบลราชธานี 1 มหาวิทยาลัย 1 เรื่องราวความจงรักภักดี รวมทั้งสิ้น 16 รูปภาพ หลังจากเสร็จสิ้นจากการแสดงนิทรรศการภาพแล้ว ได้แบ่งนิทรรศการเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ถวายวัดขี้เหล็กเพื่อนำไปจัดแสดง ณ ศาลาการเปรียญ เพื่อเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด และส่วนที่ 2 มอบให้หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมและศึกษาภาพแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเหล่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมนิทรรศการ“พระภูบดินทร์ปกเกศเกล้า เหล่าชาวประชาเกิดสุขเกษมศานต์” จัดขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดขี้เหล็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่คนในชุมชนผ่านนิทรรศการ “ทรงราชย์ ทรงพระเจริญ” ประกอบด้วย พระราชประวัติ การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชกรณียกิจด้านหอจดหมายเหตุ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร พระราชกรณียกิจด้านพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ พระราชกรณียกิจด้านกีฬา และพระอัจฉริยภาพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ร่วมกับชุมชนทำกิจกรรมการผลิตน้ำยาล้างจาน เครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้แก่ชุมชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และกิจกรรม “Big Cleaning Day ; ม.ท.ศ. รวมพลังพัฒนา นำพาชุมชนสดใส กายใจสุขสันต์” ในการร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกันทำความสะอาดวัดและชุมชนร่วมกับชาวบ้านขี้เหล็ก ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้การศึกษาเล่าเรียนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เหล่านักเรียน-นักศึกษาทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ทรงพระราชทานให้แก่เหล่านักเรียนทุนพระราชทานเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจตอนหนึ่งความว่า“เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ”

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ นายธานุวัฒน์  ม่วงอ่อน ประธานคณะกรรมการนักเรียนทุนพระราชทานฯ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี