หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน จัดอบรม การนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 , 16:13:14     (อ่าน 659 ครั้ง)  


สภาอาจารย์ ม.อุบลฯ ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

จัดอบรม “การนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”

---------------------------------

          สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์คนที่ 2และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.เสาวนีย์  ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำในการนำเสนอผลงานวิชาการ การใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ ประเด็นระหว่างวัฒนธรรมที่พึงตระหนัก ตลอดจนการทำสไลด์ในการนำเสนอ : ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานวิชาการ : ฝึกปฏิบัติและรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดอกจาน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร หัวหน้าโครงการ “การนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” กล่าวว่า สำหรับการนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการเป็นการถ่ายทอดสาระของเนื้อหางานวิจัยให้แก่บุคคลในแวดวงวิชาการและวิจัย การที่จะนำเสนอให้มีผู้รับฟังมีความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะต้องมีเทคนิค วิธีการลำดับเนื้อหาขั้นตอน เพื่อให้ผู้รับฟังได้ติดตามและเข้าใจถึงประเด็นต่างๆได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนั้น การนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติยังมีความยากในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดอีกด้วย การฝึกอบรมการนำเสนอบทความวิจัยภาษาอังกฤษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการทั่วไป เพื่อให้สามารถนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสาธารณชนอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักวิจัยรุ่นใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการการนำเสนอได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อันนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไปต่อไป

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว