หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ 28 ปี โครงการ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสรณ์


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 สิงหาคม 2561 , 14:19:03     (อ่าน 718 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ 28 ปี

----------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ 28 ปี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป” รับบิณฑบาต ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวนมากเข้าร่วมพิธีดังกล่าว สำหรับกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบ 28 ปี ได้กำหนดให้มีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานพัฒนานักศึกษา ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลบุคลากรดีเด่น ทั้งทางด้านปฏิบัติงาน ด้านกีฬา และผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          จากนั้นเป็นกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้ชื่อโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสรณ์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ นายปริทัศน์  มัทวานุกูล หัวหน้าสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่อโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์นวมินทรานุสรณ์”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาส ทรางเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” อีกทั้งยังเป็นการปลูกสำนึกของคนในชาติให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างค่านิยมทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยสำนึกหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ บริเวณสวนป่าร่องก่อ บริเวณสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2533 ปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แห่งการก่อตั้งซึ่งในวันที่ 30 กรกฎาคม ของทุกปีจึงนับเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมบริจาคโลหิต พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น และกิจกรรมปลูกป่าขึ้นในทุกๆ ปีที่ผ่านมา สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีพันธกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานตามพันธกิจได้จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ การกำกับติดตามคุณภาพ การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก การดำเนินงานตามพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกรอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ.2560 – 2564 กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน โดยบุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีที่ปรากฏเด่นชัดมี 3 ประการ คือ 1) วัฒนธรรมด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (เช่น การจัดพิธีถวายราชสักการะ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์) 2) วัฒนธรรมด้านความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในสถาบัน (เช่น การจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันขึ้นปีใหม่ และโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัย) 3) วัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อ (เช่น การจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล/กฐิน/ผ้าป่า พิธีไหว้ครู การไปไหว้พระที่วัดหนองป่าพง และการทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา)

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว