หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 สิงหาคม 2561 , 17:35:07     (อ่าน 627 ครั้ง)  


รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร) ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ม.อุบลฯ

------------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ “ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านการอุดมศึกษา” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต   ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม   คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายด้านอุดมศึกษาให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย ชุดโครงการพัฒนาชีวิตเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ ชุดสาธิตโต๊ะปลูกผักอินทรีย์ ผลงานวิจัยและพัฒนาจากเกษตรอินทรีย์ (สมุนไพร และพืชเศรษฐกิจ) ได้แก่ กลุ่มแปรรูปข้าว และผลิตภัณฑ์จากศูนย์งา ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยชุดทดลองเคมีย่อส่วนและโมเดลแม่เหล็กระดับอนุภาคเรื่อง เซลล์กัลป์วานิก ชุดทดลองด้วยกระดาษ เรื่อง สารกำหนดปริมาณในปฏิกิริยากรด-เบส ชุดสาธิต “เซลล์กัลวานิกบนกระดาษ” AR ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระบบการหมักเอทานอลอย่างง่ายโดยยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ UBU อุปกรณ์ดักล่อแมลง สาหร่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการประมง ตลอดจนผลงานโรงเรียนเครือข่าย (โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีแสงธรรม) ชุดนิทรรศการการวิจัยและบริการวิชาการเชิงชุมชนวัฒนธรรม (โครงการ ABC/โครงการฟื้นใจเมืองเขมราฐ) และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย 5 กลุ่มการเรียนการสอน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยี AR และ VR กลุ่มที่ 2 สื่อสารสอนแบบวีดิทัศน์ในระบบ UBU LMS กลุ่มที่ 3 Interactive Lecture demonstration กลุ่มที่ 4 Gamification for aging society และกลุ่มที่ 5 Coding for loT ณ ชั้น 3 ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว