หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 , 08:45:17     (อ่าน 661 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการประชุมสัมมนา

“เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560”

--------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมสัมมนา “เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560” ณ ห้อง SEC201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทิศา  จั่นมุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล นางสาวหทัยกาญจน์  ทิพย์มา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวรัฏฐ์กานด์  ทองสนธิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560” ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งครอบคลุมผลงานที่คณาจารย์ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญใจสาขาวิชาของตนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ ตลอดจนผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าวสู่ความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น มีการกำหนดเพิ่มเติมประเภทของผลงานทางวิชาการให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ และกรณีศึกษา พร้อมทั้งกำหนดคำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับเกี่ยวกับพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละสถาบันได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กำหนดไว้ สำหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้กับบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ.....ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่  รายละเอียดเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1