หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 , 17:31:05     (อ่าน 718 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐ Thailand4.0 เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ

จัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”

--------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovation for Quality of Life Improvement)” ซึ่งจะเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่สามารถประยุกต์พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ โดยเปิดรับในทุกสาขาวิชาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่างๆ กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่มีภารกิจในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการแสวงหาองค์ความรู้ ความเข้าใจและคำตอบต่อปัญหาที่เราต้องเผชิญ การวิจัยยังก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ทำให้มนุษยชาติมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าและมีการพัฒนาต่อยอดไปไม่หยุดยั้ง การจัดการประชุมวิชาการ เป็นเสมือนเวทีกลางสำหรับนักวิจัย นักวิชาการในภาครัฐ เอกชนและชุมชนที่จะได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนมุ่งหวังในการจัดงานที่จะเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะนำไปสู่การก้าวเข้าสู่การเป็น Thailand4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม จำนวน  ๒๘๐  คน โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐ ผลงาน แบ่งเป็นภาคบรรยาย จำนวน ๖๔ ผลงาน และแบบโปสเตอร์ จำนวน ๘๖ ผลงาน และได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา”และภายในงานยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่นักวิจัย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ อาจารย์ประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพีรวัฒน์  จินาทองไทย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.กติกา  สระมณีอินทร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          การประชุมวิชาการระดับชาติทั้งสองวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายกรณ์  จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มุมมองการประยุกต์เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์กับการพัฒนา เศรษฐกิจพื้นที่”และ ดร. ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการวิจัยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0” สำหรับงานวิจัย ทำให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผลงานวิจัยจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป.

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว