หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดอบรมเตรียมพร้อม แก่ นักศึกษา ก่อนการสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2/2561


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 , 09:14:26     (อ่าน 1,194 ครั้ง)  


          ม.อุบลฯ จัดอบรม เตรียมพร้อม แก่ นักศึกษา ก่อนการสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2/2561


         

          วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรม เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการสอบ UBU-Test ครั้งที่ 2/2561 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะขรับการทดสอบประเมินระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตนเองในเบื้องต้นได้ อันนำไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นพัฒนาทักษะทางภาษามากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบ UBU-Test

          ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร อาจารย์พฤกษพรรณ บรรเทาทุกข์ ดร.สายสุนี ชัยมงคล และ ดร.อรนุช ปวงสุข อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม