หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะกรรมการโครงการ วมว. ชื่นชมการดำเนินงาน ศูนย์ วมว.ม.อุบลฯ หลังเข้าตรวจเยี่ยม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 , 22:16:10     (อ่าน 1,737 ครั้ง)  


               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ครู และนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ   นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (หัวหน้าโครงการฯ )  นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจ สัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ประกอบการพัฒนาและดำเนินการ โครงการ วมว. ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น1  อาคารวิจัยวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

              ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2565) เพื่อส่งเสริมการสร้างฐานกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการ พัฒนาประเทศ โดยการจัดการศึกษาที่รองรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีศักยภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาอัจฉริยภาพให้เป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่เป็นโรงเรียนคู่ขนานเข้าร่วมในโครงการ วมว. เมื่อปี 2558 รับนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ห้อง 30 คน ปัจจุบันมีนักเรียนสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 และได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ ส่วนปีการศึกษา 2561 โครงการ วมว.รับนักเรียนเข้าศึกษา เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว

             สำหรับการตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ ศูนย์ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ที่ผ่านมา พร้อม สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์/ครูผู้สอนในโครงการ วมว. นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง รวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและดำเนินการโครงการ เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอนและทำวิจัย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หอสมุดกลาง  โรงอาหาร หอพักของนักเรียน และศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการฯเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการฯ จักได้รวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานในแผนการพัฒนาโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ต่อไป

 

                                                เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว