หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 , 16:33:40     (อ่าน 738 ครั้ง)  


ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลฯ ร่วมกับ เนคเทค สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

จัดโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)”

อบรมพี่เลี้ยงถ่ายทอดบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright

--------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” พัฒนาบอร์ดส่งเสริมการเรียนโปรแกรมมิ่งสมองกลฝังตัว KidBright ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม และ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะนำทีมวิทยากรและความเป็นตลอดจนวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มี systematic thinking และ creative thinking ผ่านการเขียน โปรแกรมควบคุมการทำงานของ KidBrightเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand โดยการขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ได้ทุกที่และทุกโอกาส โดยประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน เป็นนักประดิษฐ์ และเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันต่อไป

          ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ลงนามความร่วมมือและร่วมพิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าวร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พร้อมส่งตัวแทนจากศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการอบรมการเป็นวิทยากรรุ่นแรกจากเนคเทค เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ เนคเทค เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อทีมวิทยากรที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 250 โรงเรียน โดยศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงานกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย กาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ทำหน้าที่ในการคัดเลือกโรงเรียนรอบแรก จาก 20 จังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 322 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 250 โรงเรียน เพื่อเข้ารับบอร์ด KidBright พร้อมทั้งเชิญคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว