หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 , 22:06:13     (อ่าน 1,144 ครั้ง)  


         

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะศิลปศาสตร์  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ธนา เมธานนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน โดยมี อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ  โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา     

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กล่าวว่า จากสถานการณ์ในประเทศที่มีบริบทสังคมและการศึกษา ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ซึ่งมีกรอบเป้าหมายและทิศทางในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึงการผลิตบัณฑิต และภารกิจด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาประเทศ มุ่งไปสู่การเป็นยุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยี การเรียนรู้เชิงรุก และนวัตกรรม ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจทางด้านวิชาการและการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวตามการขับเคลื่อนทางนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น จึงจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกระดับคุณภาพในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบันให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ

            ในส่วนของการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้ กำหนดให้มีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ทิศทางและอนาคตของหลักสูตรในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ และ รองศาสตราจารย์ อรุณี วิริยะจิตรา อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวข้อ“งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์  เมตตาริกานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย แบ่งเป็น 4 ห้องย่อย ตามหัวข้อสาขาวิชา ได้แก่ ภาษาและการสื่อสาร  การจัดการเรียนการสอน  สังคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จำนวนมาก

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว