หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วธ.มอบรางวัล อจ.ม.อุบลฯ ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี2561


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 27 มิถุนายน 2561 , 15:06:48     (อ่าน 2,722 ครั้ง)  


           

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมภาคภูมิใจกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ อาจาร์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2561  โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29กรกฎาคม 2561

            ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยมาโดยตลอด ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และการอนุรักษ์ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นมาและวัฒนธรรมอันยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานภาษาไทยให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลังสืบไป กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29กรกฎาคม 2561 ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ เข้ารับคัดเลือกและได้รับ รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (กลุ่มนักวิชาการ) ประจำปี 2561 ในครั้งนี้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร หัวหน้าสาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา นอกจากงานด้านการเรียนการสอน ตนยังทำงานด้านการวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไทย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นเยาวชนไทยช่วยเหลือสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาไทย บริการวิชาการ เป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาไทย ประกวดสุนทรพจน์ ประกวดเรียงความ คำขวัญ ตามที่หน่วยงานต่างๆขอความร่วมมือเข้าร่วม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคม

            นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ ยังมีผลงานด้านต่างๆที่หลากหลาย อาทิงานด้านต่างๆที่หลากหลาย้องย มีผลงานการเขียนตำรา เอกสารวิชาการด้านภาษลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยังมีบุคลากรทางการศึกษาที่ ด้านการบริหารงาน เป็นนักบริหารทั้งระดับคณะและมหาวิทยาลัย มีผลงานด้านการเขียนตำรา เอกสารวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาษาและวรรณคดีไทย งานวิจัยเกี่ยวกับศาสนา วิจัยด้านท้องถิ่นที่นำเอาศิลปะวรรณคดีซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญมาปรับใช้เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เป็นต้น ปี 2559 ยังได้รับรางวัลและเกียรติคุณ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก ประจำปี 2559 จากงานวิจัยเรื่อง แนวคิดและบทความของวรรณกรรมไทยพระศาสนาในสังคมไทย และได้รับ รางวัลบุคลากรดีเด่น (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประเภทวิชาการ ประจำปี2555อีกด้วย

           นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างบัณฑิตที่ดีมีคุณค่า เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม ตามปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน  วิชัยวงศ์ / นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ