หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 มิถุนายน 2561 , 18:53:25     (อ่าน 471 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ”

-----------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” โดยมี ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประเปิด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” นายวิชชันต์  บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  หลังจากพิธีเปิดได้มีปาฐกถาโดย ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนากลุ่มอีสานตอนล่าง” เมื่อเสร็จสิ้นปาฐกถาแล้วได้ให้เกียรติเป็นพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ร่วมกับดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในนามสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อสร้างและพัฒนา บุคลากร เครื่องมือ ระบบ และกลไกแบบครบวงจร ในการผลิตพืชปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุตสาหกรรมยา เพื่อสร้าง ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และงานวิจัย ให้รองรับและตรงต่อสภาพปัญหาของอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุตสหกรรมยาในประเทศไทย

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ครั้งนี้ ภายใต้“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องในโครงการย่อย หรือกิจกรรมย่อยที่จะดำเนินการร่วมกัน ซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของหลักการในข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการในการผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอุตสาหกรรมยา ให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม SMEs โดยการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลิตภาพ และผลิตผลอย่างมีระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแบบบูรณาการสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรและสมุนไพรสามารถสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศได้

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว