หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 , 16:30:51     (อ่าน 787 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ

“ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” สนองนโยบายรัฐส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬา

---------------------------------

          เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ“ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้แก่ นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 สถาบัน สถาบันละ 12 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 60 คน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค เป็นประธานเปิดและ นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขานุการคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ และสังคมให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเสวนาและการสาธิต SHOW & SHARE ทุกสถาบัน และมีกิจกรรมซุ้มสัมพันธ์กีฬาพื้นบ้านและนันทนาการเน้นสนุนสนาน กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงงานเลี้ยงมีการประกวด MR/MISS HEAlTHY ที่มีสุขภาพดีสร้างความสนุกสนานตลอดการจัดงาน และเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมรับของที่ระลึกริสแบนด์ และรับประทานอาหารเช้าร่วมกันก่อนมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์  สุธรรมรักษ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดโครงการ “ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานคณะทำงานฝ่ายเทคนิคการจัดกิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตระดับภาค กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาตื่นตัวและหันมาเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  และสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและได้พิจารณาวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเล็งเห็นว่า นักศึกษาที่แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของนักศึกษาทั้งหมด จึงประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต โดยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคใต้ กลุ่มภาคเหนือ และกลุ่มภาคอีสาน เพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อสังคมคนเล่นกีฬา โดยเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่าย โดยไม่มุ่งเน้นผลการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศมากนัก และใช้เงินงบประมาณจากโครงการส่งเสริมกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับการจัดโครงการ “ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561” ครั้งนี้

-----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว