หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            2นศ.ป.เอก คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯตัวแทนประเทศในกลุ่มอาเซียน ศึกษาวิจัยขั้นสูงที่ญี่ปุ่น


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 , 22:46:13     (อ่าน 2,334 ครั้ง)  


           

            นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 ราย นายยุทธนา วงษ์หนองหว้า และนายนัฐธพล ยอดศิลป์ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 20 วัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า ในส่วนของโครงการ Collaborative researches on Asian networks bridging between experiments and theory in quantum beam molecular sciences”ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Sakura Science Plan “Japan-Asia Youth Exchange Program in Science”, Japan Science and Technology Agencyซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ได้รับทุนในครั้ง นักศึกษา ป.เอก ประกอบด้วย นายยุทธนา วงษ์หนองหว้า และนายนัฐธพล ยอดศิลป์ ร่วมกับ Prof. Seiji Mori ณ Ibaraki University ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักวิจัยจากประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 ในระหว่างร่วมโครงการนักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย โดย Prof. Seiji Mori Ibaraki Universityเป็นหัวหน้าโครงการ

          ตลอดระยะเวลา 20 วัน นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประชุม แนะนำมหาวิทยาลัย และประเทศไทย พบปะคณะผู้บริหาร อธิการบดี Courtesy Visit to the President (Prof. Nobuo Mimura)  คณบดี Dean of College of Science (Prof. Hiroshi Tauchi,Dean’s office) ร่วมหารือและเริ่มดำเนินโครงการวิจัย ประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมThird International Symposium on Quantum Beam Science at Ibaraki University (9 am-, K1Interview Studio of Ibaraki University) ทำวิจัยร่วมกันหารือ ร่วมกันอภิปรายผลการวิจัยที่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้ลงนามความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าว

 

            นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นำมาซึ่งหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีศักยภาพอย่างเท่าเทียมของประเทศในกลุ่มอาเซียน นักศึกษาและอาจารย์สามารถนำความรู้และประสบการณ์ พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว