หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 , 19:37:48     (อ่าน 668 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14”

----------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14” ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านสติปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์ต่างๆ ได้เข้าร่วมแข่งขันวิชาการสาขาเคมีในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสอบแข่งขันเข้ารับการอบรมเข้ม โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในระดับสูงต่อไป ตลอดจนเพื่อให้คณาจารย์จากศูนย์ต่างๆ ได้ฝึกประสบการณ์ในกิจกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการ สอวน. รวมทั้งได้ร่วมกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์การปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเพื่อให้ครูสังเกตการณ์จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้มีประสบการณ์ในการจัดแข่งขันวิชาการสาขาเคมีระดับประเทศในอนาคต

          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน.โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561 และดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูลกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ครั้งนี้และขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และนักเรียนผู้แทนศูนย์ฯ จากศูนย์ สอวน. 14 ศูนย์ทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ที่ได้ร่วมมือสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ให้สามารถดำเนินงานสำเร็จลุ่ล่วงได้เป็นอย่างดี

          รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. กล่าวว่า ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ มูลนิธิ สอวน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งในปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีพระราชดำริไว้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ดังนั้นพวกเราจึงควรตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ รวมถึงร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและความรู้ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว