หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดบรรยายนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของแหล่งทุน ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 , 13:13:34     (อ่าน 1,134 ครั้ง)  


ม.อุบลฯจัดบรรยายนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของแหล่งทุน

ยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัด กิจกรรมการบรรยายนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของแหล่งทุน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของแหล่งทุนวิจัยหลักของประเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร. สิริพร พิทยโสภณ  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่ง วช. และสวทน. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับเกียรติจาก คุณวลัยทิพย์  โชติวงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คุณชิดชนก เกษี นักวิเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง
 
          ทั้งนี้ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ได้กล่าวให้การต้อนรับ วิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมกล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม ว่า “การที่นักวิจัยได้ทราบถึงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของประเทศ นอกจากจะเป็นการดีต่อนักวิจัยที่เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนวิจัยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่รัฐบาลต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ตามนโยบาย Thailand 4.0  เพื่อ เป้าหมาย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งหากนักวิจัยสามารถเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้จริงของประเทศ และเป้าหมายที่แหล่งทุนต่าง ๆ คาดหวัง ก็เชื่อได้ว่านักวิจัยจะสามารถจัดทำข้อเสนอ และทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น ๆ ได้อย่างตรงเป้า ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้”
 
          เนื่องจากปัจจุบันสถานการการพัฒนาประเทศมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแหล่งทุนต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อนและสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ระบบและรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกำหนดเป้าหมายชัดเจนขึ้น ส่งผลให้นักวิจัยต้องปรับตัวในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “การบรรยายนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของแหล่งทุน”  ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณวิจัยของประเทศ จากแหล่งทุนวิจัยโดยตรง  เพื่อจะทำให้นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการได้ตรงเป้าหมายของแหล่งทุน เพิ่มโอกาสให้ได้รับทุนวิจัย และสามารถสร้างงานวิจัยที่ตรงต่อเป้าหมายของประเทศมากขึ้น