หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กิจกรรม มัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อม นศ.เภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 มิถุนายน 2561 , 15:28:09     (อ่าน 1,032 ครั้ง)  


กิจกรรม มัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อม นศ.เภสัชศาสตร์ม.อุบลฯ สู่วิชาชีพ

ประจำปีการศึกษา 2560 

             ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม มัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนในชั้นคลินิก และการวางแนวทางการศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีทัศนคติในเชิงบวก ในการสร้างความรู้สึกดี และเกิดความผูกพันกับเพื่อนในชั้นปี พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมอย่างมีเป้าหมาย มีการสื่อสารที่ดี และปลุกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ร่วมทั้งนักศึกษาสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาในชั้นปี และคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ในช่วงกลางของการพัฒนาดังกล่าว สามารถเรียนรู้และพัฒนาอย่างรอบด้านได้อย่างมั่นคงต่อไป