หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 มิถุนายน 2561 , 09:03:36     (อ่าน 787 ครั้ง)  


ม.อุบลฯจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    

         

          ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ อาคารคลับเฮาส์  โรงแรมเซอเจม จังหวัดสระบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 17 สถาบัน และ 17 โรงเรียนแกนนำเครือข่าย เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมให้สถาบันเครือข่ายและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็น “ประธานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับสถาบันลูกข่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ บุคลากร ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป และได้ทำการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาภาค จำนวน 17 สถาบัน ซึ่งเป็น “สถาบันลูกข่าย” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นและชุมชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละสถาบันลูกข่ายนำองค์ความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น