หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 มิถุนายน 2561 , 19:45:36     (อ่าน 599 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจัดสัมมนาวิชาการ

“การประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ 2561”

----------------------------------

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “สัมมนาวิชาการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ 2561” (Southern Isaan Symposium on Computer and Information Technology Applications 2018 : SISCITA 2018) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้ายสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำเสนอผลงานการทำโครงงาน ซึ่งมีการพัฒนาภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นับว่าเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 2 – 4 ปี ทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำโครงงานระหว่างเพื่อน และอาจารย์ทั้งสองสาขาวิชา สำหรับช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  ประกอบผล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ ไขข้อข้องใจ อะไรคือวิทยาการคำนวณ “ปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางใหม่ พลิกโฉมสังคมไทย” ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน และคณะครูโรงเรียนเรียนลือคำหาญ ตลอดจนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมสัมมนาคจำนวนมาก เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SEC 201ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สามารถใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม และได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการ ด้วยการฟังบรรยาย และการประชุมปฏิบัติการรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ในการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงงานต่างๆ ของภาควิชา และคณะฯให้นักเรียนได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับรูปแบบในการจัดงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 6 เรื่อง (Poster Presentation) จำนวน 68 เรื่อง ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 กลุ่ม ได้แก่ Mobile and iOT, Web Application and Programming และสื่อการเรียนรู้และเกมด้วย

-------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว