หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 มิถุนายน 2561 , 17:34:10     (อ่าน 632 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่สานต่อนโยบาย 4.0 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา”

--------------------------------------

          หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา” ให้แก่ แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จำกัด จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ และวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน จังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี และ ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับ นายแดง  ป้องกัน นางสุวรรณ วันเที่ยง และ นายวิวัฒน์ ป้องกัน ผู้ประกอบการแปรรูปหมอนขิดยางพาราของวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรการเตรียมตีฟองน้ำยางให้มีความนิ่มที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและวิธีการลดกลิ่นไส้หมอนขิดยางพารา รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐานให้พัฒนาไปสู่สินค้า Premium OTOP โดยการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์การผลิตไส้หมอนขิดยางพารา การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตหมอนขิดจากยางพาราและการดำเนินธุรกิจให้กับผู้สนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ยางพาราและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรอีกด้วย สิ่งหนึ่งที่ทีมนักวิจัยถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ การผลิตหมอนขิดยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐานได้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรชาวสวนยางพาราและผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้มาเรียนรู้และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง หัวหน้าโครงการวิจัย “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา” กล่าวว่า สำหรับโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ เป็นการต่อยอดจากการทำโครงการ “หมอนขิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน” ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ "กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน" ของธนาคารไทยพาณิชย์ และผลงานอนุสิทธิบัตรเลขที่ 12998 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ “กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา” ของคณะผู้วิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาสูตรการเตรียมตีฟองน้ำยางให้มีความนิ่มที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทและวิธีการลดกลิ่นไส้หมอนขิดยางพารา รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพารา ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการทำวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ และการตลาดของผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐานในการพัฒนาสูตรการเตรียมยางฟองน้ำสำหรับผลิตเป็นไส้หมอนขิดยางพาราให้มีความนิ่มเหมาะสมและสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หมอนขิดยางพาราให้หลากหลายขึ้นตามต้องการของตลาด ตลอดจนกรรมวิธีการลดปัญหากลิ่นของไส้หมอนขิดยางพารา โดยการจัดทำเวปไซต์ช่วยส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจ

            สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหมอนขิดยางพาราเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ วัดจัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3407 หรือผ่านทาง Facebook Page “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ”หรือติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางพาราตำบลศรีฐาน โทรศัพท์ 06-3583-7409 หรือผ่านทาง Facebook Page หมอนขิดยางพารา บ้านศรีฐาน จ.ยโสธร หรือ www.parakhit.com)

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ