หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ปลาบปลื้ม!!2อัยการจังหวัดผู้ช่วย ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ เข้าเฝ้าฯร.10 ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 มิถุนายน 2561 , 22:05:26     (อ่าน 4,706 ครั้ง)  


             

              เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.28 น. นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง จำนวน 148 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส แก่คณะอัยการที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ข้าราชการอัยการ 2 ราย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายเอกรัฐ มิ่งไธสง อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี และ ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ สุขนา อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสนี้ด้วย

              สำหรับ 2 อัยการจังหวัดผู้ช่วย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายเอกรัฐ มิ่งไธสง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อปี 2552 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 และสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตย์รุ่น 63 เมื่อปี 2553  และ ร้อยตำรวจโท หญิง จิรายุ สุขนา สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเมื่อปี 2555 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 6 สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตย์รุ่น 66เมื่อปี 2557 โดยสอบบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 และเข้ารับการอบรมภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ ณ สำนักงานคดีอาญาและสำนักงานคดีพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นข้าราชการอัยการ ชั้น 2  ตำแหน่งอัยการประจำกอง   ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 จึงได้เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้ารับหน้าที่

               ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ สุขนาอัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ต่อตนเองและวงศ์ตระกูล ที่ได้รับพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่ง แต่ได้มีบุญวาสนาได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ท่าน และถือเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ ในช่วงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ จุดยืนอยู่ตรงกลางแถวด้านหน้าสุด และมีระยะห่างจากจุดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยืนประทับอยู่ไม่ถึง 3 เมตร ซึ่งเป็นระยะห่างที่ใกล้ชิดต่อหน้าพระพักตร์อย่างยิ่ง ทำให้รู้สึกตื่นเต้น ประหม่า และเกร็งมาก  จนกระทั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำเนินและยืนประทับอยู่ตรงหน้า  ภายในท้องพระโรงก็มีแต่ความเงียบ นิ่ง ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจและเกิดความขนลุกตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์ จนกระทั่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสทุกคนต่างตั้งใจจดจำพระราโชวาทที่ทรงพระราชทาน ซึ่งพระราโชวาททุกตอนล้วนแต่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะต้องปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ถูกต้อง ยุติธรรม และเที่ยงธรรมอันจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประเทศและประชาชน  และเป็นความจริงที่พนักงานอัยการจะต้องประสบพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาและต้องมีทัศนคติที่ดีต่องาน ประเทศชาติ และประชาชน รู้จักตนเอง ศีลธรรม ความถูกต้อง และมีใจเมตตาธรรม ตัวบทกฎหมายในทางทฤษฎีกับการปฏิบัติจะต้องรู้จักประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามกาลเทศะ  แต่ที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่อาศัยช่องว่างหรือช่องโหว่ของกฎหมายไปในทางที่เป็นอคติ และทางที่ไม่ดีหน้าที่ของเราทุกคนคือทำงานและต้องแก้ปัญหา เพื่อให้บ้านเมืองและส่วนรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสิริมงคลจะเกิดแก่เราทุกคนและส่วนรวม ซึ่งเราทุกคนจะยึดมั่นในคำถวายสัตย์ปฏิญาณและน้อมเกล้าฯ ยึดถือพระราโชวาทดังกล่าวไปใช้ตลอดชีวิตการทำงาน  

               ภายหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณดังกล่าว แล้วกลับออกมาบังเกิดความรู้สึกว่าตัวเรามีเกราะปกป้องคุ้มครองจากความชั่วร้าย  หายกลัวต่อสิ่งชั่วร้าย ความไม่ดี หรืออธรรมต่างๆจนสิ้น รู้สึกถึงความขลังและความศักดิ์สิทธิ์พลังแห่งพระราชานุภาพที่เราทุกคนได้รับและสัมผัสในท้องพระโรงและจากพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินปกเกล้าปกกระหม่อม บังเกิดความปลาบปลื้ม ปีติ ความเชื่อมั่น ความมั่นใจในตนเอง  และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งองค์กรและตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง ครอบครัว และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้  ซึ่งเป็นความโชคดีและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งที่ได้รับโอกาสอันสำคัญยิ่งดังกล่าว  จึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เลือกเดินเส้นทางสายนี้และกำลังจะตามหาฝัน ขอให้ทุกท่านมีความเพียร พยายาม กตัญญูกตเวที มีเมตตา และมีความมานะ บากบั่น อดทน พยายามตั้งใจทำให้เต็มกำลังความสามารถแล้วเส้นชัยจะอยู่ตรงหน้าท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้มีโอกาสเช่นเดียวกันนี้ ร้อยตำรวจโทหญิง จิรายุ สุขนา อัยการจังหวัดผู้ช่วย ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าว

             นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เดินทางสู่มีเป้าหมายได้สำเร็จ สามารถเป็นแรงบันดาลใจที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในด้านการศึกษาเรียนรู้ทางกฎหมาย หรือผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว