หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 , 17:34:40     (อ่าน 811 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สัญจรลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้และจัด “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ”

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

---------------------------------------

           สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบล” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน โดยมี นายชูศักดิ์  มะปรางค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนขุขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนขุขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ 2561  และหัวหน้าโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ร่วมโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์เบื้องต้น” ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ ดร.ศิริวัฒน์  ระดาบุตร และนายศิวรักษ์  จันโท บุคลากรประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 40 คน เป็นผู้ช่วยวิทยากรประจำฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน เมื่อวันเสาร์ที่ 26พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผู้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมย่อยที่ 3 ค่ายการยาง ม.อุบลฯ กล่าวว่า “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ”เป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งล่าสุดได้จัดเมื่อวันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสัญจรในการลงพื้นที่โรงเรียนเขตบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้แก่นักเรียนทั้งทางด้านทฤษฏีและลงมือปฏิบัติจริงจากฐานกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้จำนวน 4 ฐานด้วยกัน ซึ่งแต่ละฐานประกอบด้วยกิจกรรม ฐานที่1 สมบัติทางเคมีและกายภาพของพอลิเมอร์ (ได้แก่ สมบัติการละลายและทนความร้อนของพอลิเมอร์ สมบัติแรงตึงผิวของวัสดุ) ฐานที่ 2 สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์ยาง (ได้แก่ ยางและสารเคมีสำหรับยาง องค์ประกอบยางล้อ นวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ ฐานที่ 3 การแปรรูปพอลิเมอร์ (ได้แก่ การทำไฟเบอร์คอมโพสิต การขึ้นรูปด้วยเทคนิคการพิมพ์ 3 มิติ การทำพวงกุญแจฟิล์มหด) และ ฐานที่ 4 การแปรรูปน้ำยาง (ได้แก่ การทำถุงมือกันลื่น การทำลูกโป่ง ลูกบอลนวดมือ) ทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ “ค่ายการยาง ม.อุบลฯ” ครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตต่อไป

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ