หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 , 16:02:27     (อ่าน 532 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย สนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

“ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน”

พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียนและคณะครู ร.ร.ขุขันธ์

---------------------------------------

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนขุขันธ์ โดยมี นายทวีศักดิ์  บุญสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ให้การต้อนรับทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ร่วมโครงการฯ ดร.ชัชวิน  นามมั่น ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานพร้อมการใช้งาน การดูแล และบำรุงรักษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วไป สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชวิน  นามมั่น ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ร่วมโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ไฟฟ้าและการอนุรักษ์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จำนวนมาก

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ  จิตคติ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ โรงเรียนขุขันธ์ ซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการดังกล่าว ส่วนการจัดโครงการ 4 ครั้งที่ผ่านมากระแสตอบรับจากนักเรียน นักศึกษา ครู องค์กรบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการอบรมดีมาก อยากให้ทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการดีๆ อย่างนี้อีก เนื่องจากเนื้อหาการอบรมเป็นเรื่องใกล้ตัวผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานทดแทน ที่ปัจจุบันทั่วโลกมีการตื่นตัวหาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และในส่วนการประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางวิทยากรได้นำความรู้ที่ใกล้ตัวเด็กๆ มากที่สุดสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับชีวิตประจำวันที่บ้าน ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานในชีวิตประจำวันประหยัดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

            สำหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน(พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) แผนบูรณาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 21 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้แยกงบประมาณเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ใช้ในการก่อสร้างศูนย์อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานของจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง โดยก่อสร้าง ณ พื้นที่การเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีที่จะถึงนี้ และส่วนที่ 2 ใช้ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อผลิตผู้มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู องค์กรบริหารส่วนตำบลและประชาชนทั่วไป และได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ