หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 , 23:16:20     (อ่าน 570 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐจัดอบรมต้านทุจริต

“เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”

-------------------------------------

           เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม “เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 428 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายราชัย  อัศเวศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และอดีตประธานกรรมการด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษครั้งนี้ เพื่อการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้มองเห็นว่าการกระทำการทุจริตเป็นเรื่องที่น่าละอาย หากพบเห็นว่ามีผู้กระทำการทุจริตภายในหน่วยงาน ต้องไม่ลังเลที่จะร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญกับการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้ร่วมกันแสดงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นร่วมกัน

           รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการทุจริต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการประเมินตามตัวชี้วัดด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรสุจริต (EB9) ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเป็นแนวทางและแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรต่อไป

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว