หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 , 19:03:10     (อ่าน 662 ครั้ง)  


เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ม.อุบลฯ สนองนโยบายรัฐบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

“การแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” กลุ่มสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด

-------------------------------

          หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ในระหว่างวันที่ 5 - 6พฤษภาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้แก่กลุ่มแกนนำสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 คน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสาขากันทรลักษ์ 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ และ นายศิวรักษ์  จันโท เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 4คน ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปน้ำยางพาราเป็นยางฟองน้ำในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย หมอนยางพารา เบาะยางพารา ตุ๊กตาและของชำร่วยจากยางพารา เป็นต้น โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องเข้ารับความรู้จากวิทยากรประจำฐานปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ฐานปฏิบัติการกระบวนการผลิตยางฟองน้ำ ฐานการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของยางฟองน้ำ และฐานการตกแต่งผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำ (การพ่นสีตุ๊กตาและของชำร่วย) จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ในช่วงระยะเวลา 2 วัน ให้แก่กลุ่มแกนนำสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งทีมวิทยากรผู้จัดอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่แกนนำสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดและขยายผลให้แก่สมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ฯ ที่มีอยู่มากกว่า 1,200 คนในขณะนี้ให้มาช่วยกันยกระดับราคายางพาราโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณยางพาราของสมาชิกสหกรณ์ และให้กลุ่มสหกรณ์ฯ หันมาสนใจการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจยางพาราในอนาคตได้ โดยจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และช่วยกันผลักดันให้สามารถแปรรูปน้ำยางพาราเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มสหกรณ์หรือของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป

----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ/ข่าว