หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            งดงาม..ตราตรึงใจ..พิธีมอบหมวกพยาบาลและดวงประทีป นศ.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 7


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 , 22:05:26     (อ่าน 1,038 ครั้ง)  


                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์จัด พิธีรับมอบหมวก และพิธีดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2  ที่พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยมี อาจารย์สุนันทา  ครองยุทธรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 จำนวน 74 คน เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางความยินดีของ ผู้ปกครองและญาติ คณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้องนักศึกษา ณ ห้องประชุมดอกมันปลา คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่12พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า พิธีมอบหมวกและดวงประทีป เป็นประเพณีที่สืบสานมายาวนาน เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของวิชาชีพการพยาบาล แสดงถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล ในการที่จะอุทิศตนเพื่อดูแลผู้ป่วย ปลูกฝังค่านิยมแห่งวิชาชีพในการตระหนักรู้ในตนเอง และพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ       พิธีมอบหมวกพยาบาล ถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาล หมวกพยาบาลเป็นหมวกผ้าสีขาว เป็นสีแห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ และสะอาด เป็นสัญลักษณ์ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในวิชาชีพ

          ส่วน พิธีมอบดวงประทีป แสดงถึงสัญลักษณ์ความเอื้ออาทรแห่งวิชาชีพการพยาบาล จะเป็นเครื่องเตือนใจให้ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีจิตใจที่เอื้ออาทร ให้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ดั่ง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้เป็นปูชนียบุคคลแห่งวิชาชีพการพยาบาล การรับหมวกและดวงประทีป จะเป็นเครื่องเตือนใจ และเตือนสติให้นักศึกษาพึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีของวิชาชีพการพยาบาลในการฝึกภาคปฏิบัติ คือ มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทร และอุทิศตนแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในความอารักขา ให้มีความสุข ความสบาย หรือปราศจากความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งองค์พระธีรราชเจ้าทรงโปรดเกล้าประทานข้อความให้แก่พยาบาลว่า“อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุรารัยสู่แดนดิน”

               ภายหลังจากเสร็จพิธีมอบหมวกและดวงประทีป สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาตั้งแถวจากบริเวณ ชั้น 3 หน้าห้องประชุม ทอดยาวถึงสนามหญ้าบริเวณชั้นล่างด้านข้างอาคาร โดยร่วมร้องเพลง ผู้หญิงสีขาว สัญลักษณ์ของพยาบาล เสียงดังกึกก้องก่อนพร้อมใจร่วมพิธีบูม ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามยิ่ง ท่ามกลางความยินดีของผู้ปกครองและบรรดาญาติๆ ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้

                นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 รุ่น ทุกคนล้วนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบในหน้าที่ สามารถนำความรู้ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ / เทอดภูมิ  ทองอินทร์

นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว/ภาพข่าว